به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

Opening Hours : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  Contact : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

انتقاد و پیشنهاد پرسنل

Feedback suggestions

Criticism and suggestions form of Bint Al-Huda Hospital and Private Maternity Hospital