به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

Opening Hours : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  Contact : 38590051 051 98+

انتقاد و پیشنهاد پرسنل

Feedback suggestions

Criticism and suggestions form of Bint Al-Huda Hospital and Private Maternity Hospital