به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 5 - 38590051 - 51(0) 98+

موسسات طرف قرارداد

نام بیمهخدمات تحت پوشش
بانک تجارتکليه خدمات شخصي و درماني بر مبناي ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه و پرداخت خواهد شد

- به عمل كاتاراكت، سزارين و اعمال كمتر از30k كمك جراح تعلق نميگيرد.
- هزينه دارو و لوازم مصرفي بر اساس ليست مربوط و ارائه فاكتور خريد معتبر و به روز قابل پرداخت مي باشد.
بانك رفاه كارگران كليه خدمات تشخيصي و درماني بر مبناي ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بانك مسكنكليه خدمات تشخيصي و درماني بر مبناي ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.به عمل كاتاراكت، سزارين، و اعمال كمتر از 30k كمك جراح تعلق نميگيرد .
بانك كشاورزيكليه خدمات تشخيصي و درماني بر مبناي ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.به عمل كاتاراكت، سزارين، و اعمال كمتر از 30k كمك جراح تعلق نميگيرد. هزينه دارو و لوازم مصرفي بر اساس ليست مربوطه و ارائه فاكتورخريد معتبر و به روز قابل پرداخت مي باشد
بانك ملتكليه خدمات تشخيصي و درماني بر مبناي ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه و پرداخت خواهد شد. به عمل كاتاراكت،‌سزارين و اعمال كمتر از 30k كمك جراح تعلق نميگيرد .هزينه دارو و لوازم مصرفي بر اساس ليست مربوطه و ارائه فاكتور خريد معتبر و به روز قابل پرداخت مي باشد.
بيمه رازيانجام كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شده از سوي شركت با توجه به مفاد قرارداد
بيمه صدا و سيماكليه خدمات تشخيصي و درماني بر مبناي ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه و پرداخت خواهد شد. به عمل كاتاراكت،‌سزارين و اعمال كمتر از 30k كمك جراح تعلق نميگيرد .هزينه دارو و لوازم مصرفي بر اساس ليست مربوطه و ارائه فاكتور خريد معتبر و به روز قابل پرداخت مي باشد.
بيمه نوين انجام كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري نمودن جهت درمان طبي، جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي، امور آزمايشگاهي، سي تي اسكن، آسيب شناسي، mri،‌دارويي،‌سونوگرافي، آنژيوگرافي با توجه به مفاد قرارداد .
بيمه ما انجام كليه خدمات تشخيصي و درماني و توانبخشي مورد نياز معرفي شدگان از سوي بيمه گر توسط بيمارستان شامل بستري جهت درمان طبي، جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي،‌آزمايشگاه سي تي اسكن، MRI سونوگرافي و امثالهم با توجه به مفاد قرارداد
بيمه البرز انجا كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري كردن جهت درمان طبي،‌جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي،‌امور آزمايشگاهي،‌سي تي اسكن، آسيب شناسي MRI ،‌دارويي ، سونوگرافي ،‌آنژيوگرافي و ..... با توجه به مفاد قرارداد
بيمه سامانانجام كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري كردن جهت درمان طبي، جراحي شامل راديولوژي ، امور آزمايشگاهي، سي تي اسكن ،‌آسيب شناسي، MRI، سونوگرافي و ... با توجه به امكانات موجود در بيمارستان و مفاد قرارداد
بيمه آسياانجام كليه خدمات درماني تخصصي مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري كردن جهت درمان طبي جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل : راديولوژي، امور آزمايشگاهي ،‌سي تي اسكن، آسيب شناسي ، MRI، سونوگرافي،‌آنژيوگرافي و ... با توجه به مفاد قرارداد
بيمه كوثرانجام كليه خدمات درماني مورد نياز بيمه شدگان اين شركت اعم از بستري جهت درمان طبي و جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل تصوير برداري،‌ امور آزمايشگاهي،‌ توان بخشي و ... بر اساس معرفي نامه و مفاد قرارداد با در نظر گرفتن امكانات مركز
بيمه آرمان انجام كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري نمودن جهت درمان طبي ،‌اعمال جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي ، امور آزمايشگاهي ، سي تي اسكن ، اسيب شناسي ، MRI،‌ دارويي ، سونوگرافي آنژيوگرافي و... با توجه به مفاد قرارداد يا در نظر گرفتن امكانات بيمارستان
بيمه ميهن انجام كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري نمودن جهت درمان طبي،‌جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي،‌امور آزمايشگاهي،‌سي تي اسكن ، آسيب شناسي ،MRI ،‌ دارويي ، سونوگرافي ، آنژيوگرافي و ...
بيمه سرمدانجام خدمات پزشكي از قبيل آزمايشها و معاينات پزشكي به شرح ذيل :
الف: CBC.DIFF,ESR,FBS,TG,CHOL,HDL,LDL,BUN,CR,AST,ALT,ALK.P
ب: EKG (نوار قلب)
ج: معاينه پزشكي
د: پاپ اسمير براي بانوان
ر: PSA (آزمايش پروستات براي آقايان)
ز: A1C هموگولوبين
بيمه معلمپذيرش و انجام كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي بيمه معلم شامل : خدمات پاراكلينيكي و بستري نمودن جهت درمان طبي جراحي و ساير خدمات پزشكي طبق دستور پزشكان معالج، راديولوژي با توجه به مفاد قرارداد
آتيه سازان حافظ انجام كليه خدمات تشخيصي درماني و توانبخشي مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل بستري جهت درمان جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي ،آزمايشگاه ، سي تي اسكن ، MRI، سونوگرافي و امثالهم با توجه به مفاد قرارداد
بيمه پارسيانبه كاتاراكت و اعمال جراحي كمتر از 20 واحد جراحي كمك جراح تعلق نمي گيرد .
نيروهاي مسلحارائه خدمات تشخيصي درماني توسط مؤسسه به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان حسب ظوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوبات شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور كه به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده و ظوابط داخلي سازمان / نهاد
بيمه سيناپذيرش و بستري ارائه كليه خدمات درماني مورد نياز معرفي شدگان از سوي شركت شامل : بستري نمودن جهت درمان طبي يا اعمال جراحي و ساير خدمات پزشكي از قبيل راديولوژي ، امورآزمايشگاهي ،سي تي اسكن ، آسيب شناسي ، MRI، داروخانه ، سونوگرافي ، آنژيوگرافي و ... با توجه به امكانات موجود در بيمارستان
شهرداری ارائه كليه خدمات درماني شامل امور بستري ، اعمال جراحي ، اورژانس نسبت به معرفي شدگان از جانب طرف اول با ارائه دفترچه درماني مربوطه و معرفي نامه معتبر طرف اول مي باشد .