به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

دانلود چک لیست عمومی به صورت PDF

اسامي پزشكانادرس مطبتلفن
دكتروحيد رضا ياقوت كار بيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر هما خسرويبيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر سيد امير حسين بديعي خير آباديبيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر سيما سخنورانبيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر فرنوش محموديبيمارستان بنت الهدي38590051
دكترسحرصديق زاده طبسيبيمارستان بنت الهدي38590051
دكترفرزادآريان فر بيمارستان بنت الهدي38590051
دكترآرش نيكبختبيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر حميدرضا مختاريبيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر حميد نامجوبيمارستان بنت الهدي38590051
دكتر نفيسه صابريبيمارستان بنت الهدي38590051