برگزاری هفته سلامت در بیمارستان وزایشگاه بنت الهدی

در راستای ارتقا سلامت جامعه وبه مناسبت هفته ملی سلامت با حمایت
مدیریت بیمارستان وبا همکاری واحد آموزش وارتقا سلامت بیمــارستان و
با هدف افزایش آگاهی جامعه درزمینه اهمیت خودمراقبتی وافزایش سواد
سلامت ایستگاه سلامت در مکانی مناسب دایر گردید که مـــــورد استقبال
عده کثیری از هموطنان عزیز ومراجعین قرار گرفت.
دراین مکان خدمات ذیل به صورت رایگان ارائه گردید :اندازه گیری فشارخون
وارائه مشاوره های لازم ،، آمــــــــوزش سبک زندگی سالم وخودمــــــراقبتی ،
اندازه گیری قد و وزن وتعیین شاخص توده بدنی وارائه مشــــاوره تـــــغذیه
توسط کارشناسان مربوط..