به وب سایت رسمی بیمارستان بنت الهدی خوش آمدید

آدرس : مشهد - خیابان بهار - جنب پمپ بنزین
  تماس : 38590051 051 98+

گندم سياه ( Buck wheat )

ارزش غذايي و مزاياي سلامتي

نوشته: phd. Atli Arnazson

ترجمه: عصمت مرادي

گندم سياه متعلق به گروه غذايي مي باشد كه عموماً به عنوان شبه غلات شناخته مي شوند.  غلات دانه دهي هستند كه مشابه با دانه هاي غلات مصرف مي شوند اما برخلاف آن ها بر روي گياه نمي رويند. از ديگر شبه غلات ها مي توان به كينوآ اشاره كرد. عليرغم نام آن، گندم سياه ارتباطي با گندم ندارد . گندم سياه را به صورت بلغور آرد، نودل فراوري كرده و يا به صورت چاي گندم سياه مصرف مي شود.

بلغور آن را مي توان مشابه با برنج مصرف نمود. اين ماده از اجزاي اصلي غذاهاي اروپايي و آسيايي مي باشد.

ارزش غذايي

كربوهيدرات ها جزء غذايي اصلي در گندم سياه هستند. همچنين داراي پروتئين و مواد معدني مختلف و آنتي اكسيدان ها نيز مي باشند. ارزش غذايي گندم سياه به طور چشمگيري بالاتر از بسياري از دانه ها و غلات بوده و لذا منبع خوبي از فيبر و پروتئين است.

مزاياي سلامتي

همانند ساير شبه غلات، گندم سياه نيز داراي خواص سلامتي متعدد مي باشد از جمله آن مي توان به كنترل قند خون و سلامت قلب اشاره نمود.

مصرف گندم سياه مي تواند سطح قند خون را متعادل كند لذا مي تواند انتخاب غذايي سالمي براي بيماران ديابتيك باشد. 

مصرف منظم گندم سياه مي تواند كاهش فشار خون و پروقايل ليپيد خون، سلامت قلب را افزايش دهد.

افسردگی

افسردگی

افسردگی اختلالی شایع و مهم در زندگی زنان بوده و یکی از علل اصلی ناتوانی آنان در سنین  15-44سال، در سراسر جهان محسوب می شود. هر ساله 7-13 درصد از کل جمعیت زنان اختلال افسردگی اساسی(MDD) را تجربه می کنند که در بیشتر اوقات شروع اولین دوره آن هم زمان با سنین باروری است.دوره ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﺪوه، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ وﺳـﺎﻳﻜﻮز ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ

1. اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل در رواﺑـﻂ ﻣـﺎدر،ﻛـﻮدك و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐآن ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است که ممکن است حداکثر طی چهار هفته اول پس از زایمان آغاز گردد. اگرچه بعضی مطالعات شروع آنرا تا12 ماه پس از زایمان گزارش کرده اند

2 . شیوع افسردگی پس از زایمان در چند هفته اول پس از زایمان از 13 الی 20 درصد و در شرایط خاص تا 41  درصدگزارش شده است که این تفاوت به نحوه نمونه گیري، زمان بررسی، معیار هاي متفاوت تشخیصی افسردگی (اساسی و خفیف)،ابزار خود گزارش دهی و روش مطالعه مرتبط است

3 . دﭘﺮﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ  ﻋـﺬاب  زﻧـﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  ﺗﻜﺎﻣـﻞ  ﻧـﻮزاد  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻨﻔـﻲ دارد

4 . اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ  ﻣﺎدر، ﮐﻮدك و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارد

5 . علائم و نشانه ﻫﺎي آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ، اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب و اﺷﺘﻬﺎ، اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺪم ﻟﺬت از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ

6 . که در نتیجه آن مادر قادر به اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺎدري و ﻫﻤﺴﺮي ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﺪم درﻣﺎن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸــﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸـــﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

7 .  از دیگر مسائلی که مادران افسرده بعد از زایمان با آن درگیر هستند مسئله پرخاشگری است.پَرخاشگَری، در روانشناسیو دیگر علوم رفتاریو اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزارو دردمی‌شود. پرخاشگری را به عنوان یک مشکل جهانی اعلام کرده اند و افراد پرخاشگر غالبا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و هنجارهای اجتماعی را زیر سوال می برند.کانولی پرخاشگری را دفاع کردن از حقوق خود به شیوه ای خصمانه می داند که هدف آن،گرفتن امتیاز از دیگران است.افراد پرخاشگر نیازها و خواسته های خود را از طریق تسلط،توهین و تحقیر دیگران بر اورده میکنند

8 . یکی دیگر از مولفه هایی که در افرادی که دچار افسردگی پس از زایمان هستند لازم به بررسی می باشد متغیر نگرش های ناکارآمد می باشد. نگرش هــای ناکارآمــد فرض ها و باورهای ســوگیرانه ای هســتند کــه فــرد نســبت بــه خــود اطــراف و آینــده دارد .ایــن نگرش هــا موجــب ســوگیری ادراک فــرد از رویدادهــا شــده و احساســات و رفتارهــای او را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد و فــرد را مســتعد افســردگی و ســایر آشــفتگی های روان شــناختی می کننــد

(9)اگر فــرد دیــدگاه کمال گرایانــه و غیرقابــل انعطــاف از جهــان داشته باشد  بــه هنــگام مواجهــه بــا یــک موقعیــت اســترس زا کــه مختل کننــده دیدگاه هــای پیشــین او  از راهبردهــای غیــر انطباقــی نظیــر اجتنــاب یــا انــکار اســت اســتفاده می کنــد .پــس می تــوان گفــت افــرادی کــه به صــورت غیرقابــل انعطافــی ایــن عقایــد خشــک را  بــه هنــگام مواجهــه بــا یک استرســور ، نگهــداری می کننــد بیش تــر در معــرض آســیب های روان شــناختی قــرار می گیرنــد

(10). افــکار و نگرش هــای منفــی و در پــی آن هیجانــات منفــی عامــل اهمــال کاری هســتند .فــردی کــه دارای نگرش هــای ناکارآمــد اســت بــا انتخــاب ســبک پاســخ دهی ناکارآمــد از تجربــه نمــودن هیجان هــای شــدید و اســتیصال کننــده دوری می کنــد (11).از نظربکنگرشهای ناکارآمدمعیارهایی انعطاف ناپذیر و کمال گرایانه هستندکهفردازآنبرای قضاوت دربارهخودودیگران استفادهمی کند. از آنجا که ایننگرشهاانعطافناپذیر، افراطی و مقاوم در مقابل تغییر هستند،ناکارآمدقلمدادمی شوند و می تواند پیش بین کنندة علائم افسردگی باشد (12).

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.