گندم سیاه ( Buck wheat )

ارزش غذایی و مزایای سلامتی

نوشته: phd. Atli Arnazson

ترجمه: عصمت مرادی

گندم سیاه متعلق به گروه غذایی می باشد که عموماً به عنوان شبه غلات شناخته می شوند.  غلات دانه دهی هستند که مشابه با دانه های غلات مصرف می شوند اما برخلاف آن ها بر روی گیاه نمی رویند. از دیگر شبه غلات ها می توان به کینوآ اشاره کرد. علیرغم نام آن، گندم سیاه ارتباطی با گندم ندارد . گندم سیاه را به صورت بلغور آرد، نودل فراوری کرده و یا به صورت چای گندم سیاه مصرف می شود.

بلغور آن را می توان مشابه با برنج مصرف نمود. این ماده از اجزای اصلی غذاهای اروپایی و آسیایی می باشد.

ارزش غذایی

کربوهیدرات ها جزء غذایی اصلی در گندم سیاه هستند. همچنین دارای پروتئین و مواد معدنی مختلف و آنتی اکسیدان ها نیز می باشند. ارزش غذایی گندم سیاه به طور چشمگیری بالاتر از بسیاری از دانه ها و غلات بوده و لذا منبع خوبی از فیبر و پروتئین است.

مزایای سلامتی

همانند سایر شبه غلات، گندم سیاه نیز دارای خواص سلامتی متعدد می باشد از جمله آن می توان به کنترل قند خون و سلامت قلب اشاره نمود.

مصرف گندم سیاه می تواند سطح قند خون را متعادل کند لذا می تواند انتخاب غذایی سالمی برای بیماران دیابتیک باشد. 

مصرف منظم گندم سیاه می تواند کاهش فشار خون و پروقایل لیپید خون، سلامت قلب را افزایش دهد.

افسردگی

افسردگی

افسردگی اختلالی شایع و مهم در زندگی زنان بوده و یکی از علل اصلی ناتوانی آنان در سنین  15-44سال، در سراسر جهان محسوب می شود. هر ساله 7-13 درصد از کل جمعیت زنان اختلال افسردگی اساسی(MDD) را تجربه می کنند که در بیشتر اوقات شروع اولین دوره آن هم زمان با سنین باروری است.دوره ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﺪوه، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ وﺳـﺎﻳﻜﻮز ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ

1. اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل در رواﺑـﻂ ﻣـﺎدر،ﻛـﻮدک و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐآن ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. افسردگی پس از زایمان یک اختلال شایع و ناتوان کننده روانی اجتماعی است که ممکن است حداکثر طی چهار هفته اول پس از زایمان آغاز گردد. اگرچه بعضی مطالعات شروع آنرا تا12 ماه پس از زایمان گزارش کرده اند

2 . شیوع افسردگی پس از زایمان در چند هفته اول پس از زایمان از 13 الی 20 درصد و در شرایط خاص تا 41  درصدگزارش شده است که این تفاوت به نحوه نمونه گیری، زمان بررسی، معیار های متفاوت تشخیصی افسردگی (اساسی و خفیف)،ابزار خود گزارش دهی و روش مطالعه مرتبط است

3 . دﭘﺮﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ  ﻋـﺬاب  زﻧـﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  ﺗﻜﺎﻣـﻞ  ﻧـﻮزاد  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻨﻔـﻲ دارد

4 . اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ  ﻣﺎدر، ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارد

5 . علائم و نشانه ﻫﺎی آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ، اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب و اﺷﺘﻬﺎ، اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺪم ﻟﺬت از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ

6 . که در نتیجه آن مادر قادر به اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ﻫﻤﺴﺮی ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﺪم درﻣﺎن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸــﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸـــﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

7 .  از دیگر مسائلی که مادران افسرده بعد از زایمان با آن درگیر هستند مسئله پرخاشگری است.پَرخاشگَری، در روانشناسیو دیگر علوم رفتاریو اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزارو دردمی‌شود. پرخاشگری را به عنوان یک مشکل جهانی اعلام کرده اند و افراد پرخاشگر غالبا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و هنجارهای اجتماعی را زیر سوال می برند.کانولی پرخاشگری را دفاع کردن از حقوق خود به شیوه ای خصمانه می داند که هدف آن،گرفتن امتیاز از دیگران است.افراد پرخاشگر نیازها و خواسته های خود را از طریق تسلط،توهین و تحقیر دیگران بر اورده میکنند

8 . یکی دیگر از مولفه هایی که در افرادی که دچار افسردگی پس از زایمان هستند لازم به بررسی می باشد متغیر نگرش های ناکارآمد می باشد. نگرش هــای ناکارآمــد فرض ها و باورهای ســوگیرانه ای هســتند کــه فــرد نســبت بــه خــود اطــراف و آینــده دارد .ایــن نگرش هــا موجــب ســوگیری ادراک فــرد از رویدادهــا شــده و احساســات و رفتارهــای او را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد و فــرد را مســتعد افســردگی و ســایر آشــفتگی های روان شــناختی می کننــد

(9)اگر فــرد دیــدگاه کمال گرایانــه و غیرقابــل انعطــاف از جهــان داشته باشد  بــه هنــگام مواجهــه بــا یــک موقعیــت اســترس زا کــه مختل کننــده دیدگاه هــای پیشــین او  از راهبردهــای غیــر انطباقــی نظیــر اجتنــاب یــا انــکار اســت اســتفاده می کنــد .پــس می تــوان گفــت افــرادی کــه به صــورت غیرقابــل انعطافــی ایــن عقایــد خشــک را  بــه هنــگام مواجهــه بــا یک استرســور ، نگهــداری می کننــد بیش تــر در معــرض آســیب های روان شــناختی قــرار می گیرنــد

(10). افــکار و نگرش هــای منفــی و در پــی آن هیجانــات منفــی عامــل اهمــال کاری هســتند .فــردی کــه دارای نگرش هــای ناکارآمــد اســت بــا انتخــاب ســبک پاســخ دهی ناکارآمــد از تجربــه نمــودن هیجان هــای شــدید و اســتیصال کننــده دوری می کنــد (11).از نظربکنگرشهای ناکارآمدمعیارهایی انعطاف ناپذیر و کمال گرایانه هستندکهفردازآنبرای قضاوت دربارهخودودیگران استفادهمی کند. از آنجا که ایننگرشهاانعطافناپذیر، افراطی و مقاوم در مقابل تغییر هستند،ناکارآمدقلمدادمی شوند و می تواند پیش بین کننده علائم افسردگی باشد (12).

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.