موسسات طرف قرارداد

لیست بیمه های بیمارستان بنت الهدی

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه خدمات درمانی 
  • بیمه نیروهای مسلح