روز آلزایمر

فعالیتهای انجام شده توسط واحد ارتقاء سلامت بیمارستان بنت الهدی به مناسب روز آلزایمر

با توجه به اهمیت افزایش سطح سواد سلامت جامعه در ارتقاء کیفیت زندگی و در راستای برنامه های ملی سلامت به مناسبت روز جهانی آلزایمر فعالیتهای زیر توسط واحد ارتقاء سلامت بیمارستان بنت الهدی صورت گرفت

در این راستا ایستگاه سلامت در رستوران دهکده شاندیز استقرار یافت. در این ایستگاه برای مراجعین و افراد حاضر در محل پمفلت های آموزشی در این زمینه به آنها ارائه گردید. و در مورد راهکارهای تقویت حافظه مطالبی در اختیار مراجعین قرار گرفت. همچنین در بخش دیالیز نیز استند آموزشی آلزایمر نصب گردید و به همراهیان و مراجعین پمفلت های آموزشی راهکارهای تقویت حافظه و جلوگیری از آلزایمر ارائه و آموزش داده شد.