مقایسه قیمت ها

مقایسه قیمتها

 

روش پزشکی آمریکا تایلند ترکیه هندوستان قیمت خودمان
تعویض مفصل ران 40,364$ 17,000$ 13,900$ 7,200$ 3,400$
تعویض مفصل زانو 35,000$ 14,000$ 10,400$ 6,600$ 3,400$
فیوژن 110,000$ 9,500$ 16,800$ 10,300$ 7,500$
بای پس معده 25,000$ 16,800$ 13,800$ 7,000$ 4,000$
هیسترکتومی 15,400$ 3,650$ 7000$ 3200$ 2,600$
رینوپلاستی 6,500$ 3,300$ 3,100$ 2,400$ 2,500$
قرینه (هرچشم) 17,500$ 3,600$ 7,000$ 2,800$ 3,100$
کاتاراکت (هرچشم) 3,500$ 1,800$ 1,600$ 1,500$ 1,600$