واکسیناسیون پرسنل بیمارستان بنت الهدی

واکسیناسیون پرسنل زایشگاه خصوصی بنت الهدی

با همت مدیرعامل محترم بیمارستان جناب آقای مهندس امیرحسنخانی و با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز بهداشت استان کلیه پرسنل بالینی و غیر بالینی بیمارستان در هفته سلامت واکسن کرونا دریافت کردند.
تمام مراحل انجام واکسیناسیون تحت نظارت دقیق و مستمر مدیران ارشد بیمارستان و کارشناسان کنترل عفونت، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای و با اجرای صحیح دستورالعمل های مرتبط صورت گرفت.
همچنین این مرکز به عنوان پایگاه واکسیناسیون تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی و دولتی پذیرای پرسنل آن مراکز جهت دریافت واکسن گردید.

زایشگاه خصوصی در مشهد