من آخرین نفر واکسن میزنم

من آخرین نفر واکسن میزنم

بعد از گذشتن چندین روز از واکسیناسیون پرسنل بیمارستان های خصوصی و دولتی مشهد مقدس
مدیر عامل محترم زایشگاه خصوصی مشهد جناب آقای مهندس امیرحسنخانی با تاکید براینکه ابتدا باید تمام کادر بالینی و غیر بالینی بیمارستان واکسینه شوند بعنوان آخرین نفر در بیمارستان بنت الهدی واکسن را دریافت کردند…..