بازدید مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بازدید مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی به مناسبت روز پرستار

به مناسبت روز پرستار،، جناب آقای دکتر صالح مقدم به همراه جمعی از کارشناسان معاونت درمان در بازدیدی

از بخشهای بستری بیمارستان،، ضمن تبریک روز پرستار با اهدا شاخه گل به پرستاران
از تلاش های خستگی ناپذیرکادر درمان قدردانی نمودند
وضمن اشاره به این امر که همواره مدیریت بیمارستان بنت الهدی در تمام صحنه ها خصوصا در بحران کرونا با

حس مسئولیت پذیری بالا در تمام صحنه ها خصوصا در بحران کرونا با دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری

صمیمانه ومستمر داشتند تقدیر وتشکر نمودند.

  بازدید مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی به مناسبت روز پرستار

بازدید مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی به مناسبت روز پرستار