تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ریاست بیمارستان بنت الهدی به پاس همیاری و همکاری در ارائه خدمات درمانی در مقابله با کووید 19

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازهمیاری مدیرعامل بیمارستان بنت الهدی در مقابله با کووید 19

به پاس همکاری و همیاری بی شائبه مدیرعامل محترم بیمارستان بنت الهدی بادانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارائه خدمات درمانی مقابله با کوید 19 درجلسه مورخ 99/12/17 باحضور ریاست محترم و معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از زحمات ایشان تقدیر به عمل آمد.

مهندس امیرحسنخانی

مهندس امیرحسنخانی