تست روانشناسی سلامت عمومی روان(GHQ)

لطفا در تمامی سؤال ھای زیر، پاسخی را که فکر می کنید با وضع شمـا بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید.
بخاطر داشته باشید که ما می خواھیم درباره ناراحتی ھای اخیر شما در یک ماه گذشته اطلاعاتی به دست
آوریم، نه مشکلات و ناراحتی ھایی که در گذشته داشته اید. ســعی کنـید به تمامی سؤال ھا پاسخ دھید.

دانلود فایل Word
دانلودفایلPDF  

در این مجموعه فرم ۲۸ سوالی آن ارائه گردیده است که سوالات آن در بر گیرنده ۴ خرده مقیاس است،
هر یک از آنها خود شامل ۷ سوال است.
_ سوالات ۷-۱ مربوط به مقیاس علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی
_ سوالات ۱۴-۸ مربوط به مقیاس اضطراب
_سوالات ۱۵ تا ۲۱ مربوط به مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی
_سوالات ۲۸-۲۲ نیز مربوط به مقیاس افسردگی

تفسیر ازمون GHQ

حداکثر نمره ازمودنی ، دراین ازمون ٢٨ است ، هر چه نمره کلی از ( ٧ و بالاتر از ان) باشد، نشان دهنده
عدم سلامت عمومی بوده و توصیه می شود ازمودنی با متخصص روانشناسی مشورت داشته باشد تا
وضعیت جسمی و روانشناختی ان مورد ارزیابی قرار بگیرد.