پزشکان بیمارستان بنت الهدی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

دکتر علیرضا توسلی

متخصص جراحی عمومی متخصص جراحی عمومی، لاپاراسکوپی و اعمال کم تهاجمی عضو انجمن بین اللملی جراحان لاپاراسکپیک استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد