پزشکان بنت الهدی 4

پزشکان بیمارستان بنت الهدی

لیست پزشکان بیمارستان و زایشگاه خصوصی بنت الهدی 

دکتر علیرضا توسلی

متخصص جراحی عمومی متخصص جراحی عمومی، لاپاراسکوپی و اعمال کم تهاجمی عضو انجمن بین اللملی جراحان لاپاراسکپیک استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد